Integritetspolicy

För Kattis Hud & Kroppsvård AB är personlig integritet viktigt och du måste känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. I denna integritetspolicy informerar vi om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Ansvar för personuppgifter

Kattis Hud & Kroppsvård AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som erhålls i samband med tjänster eller som annars behandlas när tjänster förbereds eller administreras och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Du som kund är inte skyldig att lämna efterfrågade personuppgifter till oss men om detta inte sker kan jag hindras att utföra mitt arbete då jag i förekommande fall inte kan säkerställa resultatet av en behandling.

Personuppgifter som lagras

De personuppgifter Kattis Hud & Kroppsvård AB kan behandla och samla in om dig i egenskap av besökare på vår webbsida och som användare av våra tjänster är i huvudsak kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer, epost och i vissa fall även annan information du delger oss via telefon, e-post, fysisk kontakt och via sociala medier. Även IP-nummer för information om din användning av webbplatsen samlas in.

Ändamål för behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina uppgifter för att utföra och administrera tjänsten, för att tillvarata dina intressen samt i förekommande fall för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att uppgifterna behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal samt i förekommande fall av att vi erhållit ett samtycke från er att behandla uppgifterna.

Vid din registrering i formulär på vår webbplats, samt vid din kontakt med oss gällande frågor eller information samlas information om dina uppgifter i våra system. Även när du surfar på vår webbplats kan vi automatiskt hämta information om dina besök samt om din dator i syfte att förbättra din upplevelse av våra tjänster till dig.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Då vi gärna vill informera om vad vi eller våra samarbetspartners erbjuder, om nya produkter och behandlingar och ev. bjuda in till kommande evenemang eller bara informera om vad som är på gång så kommer utskick ske, det sker vanligen i form av nyhetsbrev som skickas till din e-post. Vi kan även samla in personuppgifter från externa källor vid adressuppdateringar.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna sparas, under en tid om längst tre år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur eller så länge vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Kattis Hud & Kroppsvårds verksamhet sparas under en tid om två år efter den senaste kontakten.

Skydd av personuppgifter

Kattis Hud & Kroppsvård AB har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Tillgång till personuppgifter

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits mellan Kattis Hud & Kroppsvård AB och dig, då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Vi vidarebefordrar inga uppgifter till tredje land utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Kattis Hud & Kroppsvård AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Vid frågor om Kattis Hud & Kroppsvård AB hantering av personuppgifter, registerutdrag, rättning eller radering av uppgifter vänligen kontakta personuppgiftsansvarig genom att skicka ett brev till Kattis Hud & Kroppsvård AB, Midgårdsvägen 7, 891 37 Örnsköldsvik, Sverige eller via epost, kattis@kattishud.se.

Cookies/kakor

Permanenta cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används. En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.

Sessionscookies
Sessionscookies lagras i webbläsarens minne och raderas när webbläsaren stängs. De kan till exempel användas för att upprätthålla en inloggning då användaren går från en sida till en annan.

Cookies för statistik
Vi använder oss även av Google Analytics, en nätverksanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. Det är tredje part cookies som vi använder oss av i syfte att förbättra våra tjänster och för att ge en statistisk utvärdering av våra besökares trafik. Det är inte möjligt att spåra identiteten hos individer med dessa tjänster. Den information som genereras på detta sätt kan överföras till en server utomlands och lagras där. Du kan själv förhindra att cookies lagras genom att justera inställningarna i din webbläsare. För mer information, se Google Analytics sekretesspolicy.

Länkar

Vi länkar ibland till andra sidor hos tredje part på vår webbplats som har sina egna integritetsbestämmelser och vilka vi inte kan ta ansvar för.

Kontakt

Om du har frågor eller invändningar mot vår personuppgiftsbehandling är du alltid välkommen att kontakta oss

Kattis Hud & Kroppsvård AB
Org.nr 559283-8345

Postadress: Midgårdsvägen 7, 891 37 Örnsköldsvik
Besöksadress: Lasarettsgatan 12 C, 891 33 Örnsköldsvik

Tel: 070-630 03 10
E-post: kattis@kattishud.se